Uchwały Zarządu Miasta


Uchwały Zarządu Miasta.

ROK 1999


 1. 1/1999 15.01.1999 Zatwierdzenia Regulaminu Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
 2. 4/1999 29.01.1999 Zmiany uchwały nr 7/98 z dnia 27.03.1998 r.
 3. 13/1999 6.03.1999 Zasad podziału dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na działalność Spółek Wodnych działających na terenie miasta i gminy Kowalewa Pom.
 4. 17/1999 10.04.1999 W sprawie zmiany Uchwały nr 7/98 z dnia 27.03.1998 r.
 5. 18/1999 16.04.1999 Ustalenia stawek opłat za korzystanie z parkingu strzeżonego na terenie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pom
 6. 37/1999 16.06.1999 W sprawie zmiany Uchwały Nr 7/98 z dnia 27.03.1998 roku
 7. 51/1999 30.07.1999 Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach
 8. 69/1999 1.12.1999 Powołania na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim

ROK 2000


 1. 4/2000 23.02.2000 Ustalenia stawek opłat za korzystanie z placu targowego na cele kulturalno-rozrywkowe
 2. 7/2000 10.03.2000 Podziału kompetencji dotyczących umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy
 3. 12/2000 26.04.2000 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości (Wielkie Rychnowo)
 4. 16/2000 24.05.2000 W sprawie stawek opłat za wypożyczenie estrady
 5. 38/2000 04.10.2000 Ustalenia regulaminu przyznawania nagród Przewodniczącego Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego nauczycielom, dyrektorom szkół, przedszkoli zatrudnionym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
 6. 39/2000 04.10.2000 Ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum, Przedszkoli i Logopedzie zatrudnionym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
 7. 58/2000 22.11.2000 Zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pomorskim
 8. 60/2000 06.12.2000 Zmiany Uchwały Zarządu Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 1 z dnia 15 stycznia 1999r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
 9. 63/2000 06.12.2000 Zatwierdzenia regulaminu dotyczącego gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie

ROK 2001


 1. 5/2001 09.02.2001 Ustalenia stawek opłat zaliczkowych za wywóz nieczystości płynnych z szamb punktowych , z budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 2. 6/2001 09.02.2001 Określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz trybu i zasad jej przyznawania dla Dyrektora MGOK w Kowalewie Pomorskim
 3. 17/2001 06.04.2001 Zasad przekazywania i odpłatności za materiał nasadzeniowy
 4. 18/2001 06.04.2001 Ustalenie przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pom.
 5. 22/2001 02.05.2001 Określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz trybu i zasad jej przyznawania dla Kierownika SP ZOZ
 6. 33/2001 06.06.2001 Przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości
 7. 35/2001 08.06.2001 Przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości
 8. 36/2001 08.06.2001 Przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości
 9. 42/2001 20.06.2001 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Kowalewo Pomorskie
 10. 46/2001 11.07.2001 Wydzierżawienia w drodze
  bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej w Mlewie
 11. 52/2001 26.07.2001 Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
 12. Uchwała numer 61 z dnia 17.10.2001roku w sprawie ustalania cen nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
 13. 63/2001 24.10.2001 Zatwierdzenia regulaminu porządku i zasad korzystania z pomieszczeń dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie bazy ZGKiM
 14. 66/2001 29.11.2001 Określenia warunków dla przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku od nieruchomości
 15. 68/2001 12.12.2001 Opłaty za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia miasta i wsi w wodę oraz za ścieki odprowadzane do oczyszczalni stanowiących własność gminy
 16. 70/2001 12.12.2001 Zasad odpłatności za korzystanie z noclegów w Domu „OGRODNIK”
 17. 77/2001 19.12.2001 Ustalenia miejsc sprzedaży sezonowej
ROK 2002


 1. 3/2002 09.01.2002 Zmiany Uchwały Nr 10/1997 Zarządu Miasta z 21.03.1997r. dot. zatwierdzenia regulaminu i cennika usług miejskiej przechowalni zwierząt
 2. 6/2002 20.02.2002 Wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w MGOK
 3. 15/2002 20.03.2002 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
 4. Uchwała Nr 19/2002 Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2002roku w sprawie : zatwierdzenia regulaminu dotyczącego gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem po lokalizację garażu.
 5. 21/2002 30.04.2002 Przyjęcia regulaminu organizacji i zasad działania Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o. o. w Kowalewie Pomorskim.
 6. 23/2002 30.04.2002 Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 7. 24/2002 30.04.2002 Przyjęcia regulaminu organizacji i zasad działania Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

 8. 26/2002 30.04.2002 Zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania działalności proekologicznej prowadzonej przez placówki oświatowe z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
 9. 27/2002 15.05.2002 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
 10. 31/2002 07.06.2002 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
 11. 32/2002 07.06.2002 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
 12. 35/2002 07.06.2002 Ustalenia opłat za energię cieplną produkowaną w komunalnych kotłowniach lokalnych nie objętych koncesją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 13. 36/2002 07.06.2002 Uchwalenia wysokości miesięcznych opłat zaliczkowych za energię cieplną pobieraną przez właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych bądź użytkowych, wyprodukowaną w kotłowniach komunalnych
 14. 37/2002 19.06.2002 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej w wielkim Rychnowie
 15. Uchwała Nr 42/2002 Zarządu Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów za udostępnienie informacji.

 16. 43/2002 26.06.2002 Przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim
 17. 44/2002 26.06.2002 Powołania Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Kowalewie Pomorskim
 18. 46/2002 26.06.2002 W sprawie składu i regulaminu przy pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 19. 49/2002 07.08.2002 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
 20. 50/2002 07.08.2002 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie
 21. 54/2002 11.09.2002 W sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Przewodniczącego Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego nauczycielom, dyrektorem szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych zatrudnionym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
 22. 60/2002 02.10.2002 W sprawie kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
 23. 63/2002 25.10.2002 W sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości stałych
 24. 65/2002 13.11.2002 W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na 2003 rok

(wprowadzono dn. 02.07.2003)